2345464

3 derejeli ysly raf gurnaýjy, çeňňekler we Napkin saklaýjy bilen gapy paneli gurnaýjy rack, diwara gurlan

gysga düşündiriş:

Bu 3 derejeli spice rack gurnaýjy, çeňňekler we Napkin saklaýjy bilen gapy paneli gurnaýjy rack, diwar gurnalan, 3 derejeli dizaýn, ammaryňyzy giňeltmekdir.Her paketde diwara aňsatlyk bilen gurnamak we ony düşürmek üçin gurnama gollanmasy bar, şkaflar ýa-da diwar duralgalary üçin giňişlik tygşytlaýjy ysly gurnaýjy, aşhana şkafyňyz, şkafyňyz ýa-da gapyňyz üçin ajaýyp tagamly guramaçy, tagamyňyzy gapy bilen ajaýyp tertipde saklaň. ýakymly ysly gaplary dakyň we elmydama aňsat girip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-22051602
Stili guruň Şkafyň gapysy ýa-da diwary oturdyldy
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 15.7 "Giň x 5.3" Çuňlugy x 36,6 "Boýy
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, 1 gutyda goýulýar
Kartonyň ululygy 50x42x30cm / 1Set / CTN
MOQ 1000PCS
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
71fdndNSqvL._AC_SL1500_
61LtaGXOw9L._AC_SL1500_

“Spice Rack” gurnaýjy diwaryň üstünde oturdylan ýa-da gapynyň üstünde asylan 3 derejeli gara demir sim, ýakymly ysly tekjäni saklaýan gaplar, aşhana we gap-gaçlary saklamak üçin ajaýyp zatlar, öý goşlary, hammam we ş.m.

Bu 3 derejeli metal ysly gap, ysly çüýşeler, witaminler we goşmaça çüýşeler, jam bankalary, ownuk ammarlar, tagamlar we çaý gaplary üçin amatly ýer tygşytlaýjydyr.

Iki gezek ulanmak: Gapynyň üstündäki ýakymly ysly zatlary gurnaýjy, galyňlygy 1,9 dýuýma çenli gabat gelýär.Diwara gurnama enjamlary we diwara gurnamak üçin deşik bilen geliň.

 

71fdndNSqvL._AC_SL1500_

Gapydan asmak ýa-da nurbatlar we plastmassa labyrlar bilen diwara gurnamagyň 2 usuly bar;Içine asylan enjamlary tapyň (plastmassa labyr 4PCS, nurbatlar 4PCS) we diwara dakyň, şkafyň gapysynda ýaňy asylsa, çeýe asylmak üçin enjamdan peýdalanyň we diwar ysly rafynyň ygtybarly ýerinden peýdalanyň.Her paketde diwara gurnamak we ony aşak düşürmek üçin gurnama gollanmasy bar.

Ol ysly bankalary, jele bankalaryny, hajathana ýa-da dyrnak çüýşelerini guramak üçin örän amatlydyr.Aşhanaňyzda we hammamyňyzda amatly ýer döretmek üçin ajaýyp.Şeýle hem ammar otagyňyzyň gapysyna, şkafyň gapysyna, ýatylýan otagyna, ýaşaýyş jaýyna asylyp, öý goşlaryny gurnamak üçin ulanyp bilersiňiz.

Diwara dakmak ýa-da gapynyň asylan tekjesi hökmünde ulanylyp bilner.Saklaýyş ýerini has giňeltmek üçin ulanyş giňişligiňize görä gurnama usulyny erkin saýlaň .----- Assemble, monta apparat enjamlary gerek.[Çäreler] - Ysly zatlary gurnaýjy diňe diwarda ýa-da şkafyň gapysynda ulanylyp bilner.Satyn almazdan ozal ulanýan ýeriňiziň ululygyny ölçäň.

3 sebet we 12 sany S-hereketli çeňňek önümleriňizi aňsatlyk bilen tertipläp biler, çemçe, aşhana polotensalary, eşikler we ş.m. asmak üçin aşaky gatda kagyz polotensasyny we 6 çeňňegi seresaplylyk bilen taýýarladyk. Doly şkafyň ýakymly yslary bulaşyk aşhana bilen hoşlaşyp, nahar bişirmek üçin has amatly wagtdan lezzet alyň.

 

Gapy arka sebedi gurnaýjy, ýokary hilli galyň demir çarçuwadan ýasaldy, şonuň üçin ýakymly ysly ýük göterijilik ukyby has ýokary, çydamly we aňsat deformasiýa bolmaz.Düwürtik gara daş, owadan we çydamly jaýyňyz üçin ajaýyp.

Gapynyň üstünde asylan guramaçy, diňe 4 gatly tekje hökmünde däl, eýsem 4 aýry tekjede hem ulanylyp bilner.2 gatly ýa-da 3 gatly dizaýnda, dürli belentlikdäki çüýşeleriň öz saklanýan ýeri bolar ýaly, ýeterlik derejede baş otagy bar.Soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, bu meseläni siziň üçin çözmek üçin elimizden gelenini ederis

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

71AQbba7yuL._AC_SL1500_
71JKqjhroSL._AC_SL1500_

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň