2345464

Gapydan hoşboý ysly gapagyň üstünden 3 dereje, kabinet aşhana aşhanasy üçin diwar dakmak

gysga düşündiriş:

Bu 3 derejeli hoşboý ysly gurnaýjy, diwara gurlup we 2 görnüşli ulanylanda gapynyň üstünde asylyp bilner, 3 derejeli dizaýn, ammar ýeriňizi giňeltmekdir. Her paketiň diwara aňsatlyk bilen gurulmagy we düşürilmegi üçin gurnama gollanmasy bar. şkaflar ýa-da diwar duralgalary üçin hoşboý ysly gurnaýjy tygşytlamak, aşhana şkafyňyz, şkafyňyz ýa-da gap-gaç gapyňyz üçin ajaýyp tagamly guramaçy, tagamyňyzy gapy dakýan ýakymly ysly gaplar bilen ajaýyp tertipde saklaň we elmydama aňsat girip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-22051601
Stili guruň Şkafyň gapysy ýa-da diwary oturdyldy
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 3.5 "Giň x 11" Uzynlygy x 17.1 "Boýy
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, 1 gutyda goýulýar
Kartonyň ululygy 60x52x45cm / 10PCS / CTN
MOQ 1000PCS
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
71UBbHkSrnL._AC_SL1500_
611Wkki0QdL._AC_SL1001_

“Spice Rack” gurnaýjy diwaryň üstünde oturdylan ýa-da gapynyň üstünde asylan 3 derejeli gara demir sim, ýakymly ysly tekjäni saklaýan gaplar, aşhana we gap-gaçlary saklamak üçin ajaýyp zatlar, öý goşlary, hammam we ş.m.

Bu 3 derejeli metal ysly gap, ysly çüýşeler, witaminler we goşmaça çüýşeler, jam bankalary, ownuk ammarlar, tagamlar we çaý gaplary üçin amatly ýer tygşytlaýjydyr.

Iki gezek ulanmak: Gapynyň üstündäki ýakymly ysly zatlary gurnaýjy, galyňlygy 1,9 dýuýma çenli gabat gelýär.Diwara gurnama enjamlary we diwara gurnamak üçin deşik bilen geliň.

 

71InKCb5a0L._AC_SL1001_

Gapydan asmak ýa-da nurbatlar we plastmassa labyrlar bilen diwara gurnamagyň 2 usuly bar;Içine asylan enjamlary tapyň (plastmassa labyr 4PCS, nurbatlar 4PCS) we diwara dakyň, şkafyň gapysynda ýaňy asylsa, çeýe asylmak üçin enjamdan peýdalanyň we diwar ysly rafynyň ygtybarly ýerinden peýdalanyň.Her paketde diwara gurnamak we ony aşak düşürmek üçin gurnama gollanmasy bar.

Biziň hoşboý ysly gaplarymyz ähli zerurlyklaryňyza jogap berip biler! Aşhanada islenýän ysly zatlary, ingredientleri, ownuk bankalary, çaý haltalaryny we ş.m. saklap biler; hammamda hajathana zerur zatlary, kosmetika we polotensalary saklamak üçin ulanyp bilersiňiz; Öýde , senetçilik enjamlaryny, derman çüýşelerini we beýleki enjamlary saklamak üçin ulanyp bilersiňiz; Şeýle hem isleseňiz has köp zatlary saklap bilersiňiz ... Bu ýakymly ysly gurnaýjy, islegiňizi elmydama bilýär we size has köp ýer boşadýar, içiňizde bulaşyklyk ýok öý we aşhana

Bu 3 derejeli metal ysly gap, ysly çüýşeler, witaminler we goşmaça çüýşeler, jam bankalary, ownuk ammarlar, tagamlar we çaý gaplary üçin amatly ýer tygşytlaýjydyr.

Gapynyň üstündäki ýakymly ysly gaplary gurnaýjy, galyňlygy 1,9 dýuýma çenli gabat gelýär.Diwara gurnama enjamlary we diwara gurnamak üçin deşik bilen geliň.

 

Esasy bölek ululyklary: 3,5 “Giň x 11” Uzynlygy x 17.1 ”Boý.Asma çeňňekleriň ululyklary: 1,85 ”Giň X 10.5” Boýy.Dürli gapynyň galyňlygy bilen, asylýan çeňňekler gapyny açanda ýa-da ýapanda azajyk hereket edip biler.

Polat simden we çydamly örtükden ýasalan gapydan ýasalan ýakymly ysly gap, güýçli göterijilik ukybyna eýe bolsun, bu demir çüýşe diňe bir ýakymly ysly zat däl, eýsem otagdaky çüýşeleri boýamak, dyrnak çalmak guramasy, dermanlar we hammamda kosmetika.

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

61M+Fap26ZL._AC_SL1001_
611Wkki0QdL._AC_SL1001_

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň