2345464

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2003-nji ýyldan bäri döredilen Guanç Guangzhouou Caizhu enjamlary senetçilik fabrigi polat sim we turba önümlerini öndürmek we dizaýn etmekde ýeterlik tejribe we tehniki tejribä eýe.

about

Biziň kompaniýamyz, Guangdong welaýatynyň Guanç Guangzhouou şäheriniň Panyu etrabynda ýerleşýär, amatly söwda we daşky gurşaw bilen 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 200-den gowrak ökde hünärli işgäri işleýär.Özümiziň poroşok örtük zawodymyz we kebşirleýiş enjamlarymyz bar.Mundan başga-da, ýokary hilli we bäsdeşlik ukybymyzy ätiýaçlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen enjamlar we öňdebaryjy dolandyryş bilelikde goýulýar.Önümlerimiziň köpüsi Europeewropa, ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Koreýa, Japanaponiýa, Hindistan, Eastakyn Gündogar, Günorta Afrika we ş.m. eksport edilýär.Esasy önümlerimiz, hammam otaglary, aşhana esbaplary, miwe sebedi, çakyr çüýşesi, kagyz saklaýjy, kofe kapsulasy saklaýjy, simli sebet, trolleýbus, stol gurnaýjy, magazineurnal tekjesi, öý haýwany, ammar rafy we ş.m.

Elektron söwdanyň çalt ösmegi bilen Amazon, Bonanza, AliExpress, eBay, Wal-Mart we ş.m. ýaly köp sanly esasy elektron söwda platformalaryny üpjün ediji bolduk.Hünärmen hyzmatymyz we önümiň ajaýyp hili sebäpli Europeanewropaly we Amerikaly hyzmatdaşlarymyzdan köp dostluk gazandyk.

Bäsdeşlik bahasy, baý tejribe, ýokary netijelilik we oňat ygtybarlylyk içerki we daşary ýurt bazaryndaky müşderilerimiziň arasynda öz ynamyna we abraýyna eýe.Mundan başga-da, bize nusgalary ýa-da dizaýnlary ibermek isleseňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda gutararys.Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, gözlegiňiz elmydama seresap we ünsli bolar.

"Deňlik, özara peýdalylyk", "ilki bilen hil we müşderi" we "tüýs ýürekden işewür hyzmatdaşlyk" ýörelgeleri bilen ýakyn wagtda siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Taryhymyz

Picture

1985

Kompaniýanyň eýesi jenap Gu, Şençzhenen şäherinde "Caizhu" atly enjamlary gaýtadan işleýän zawod gurdy.Içerki enjamlary gaýtadan işlemegiň esasy önümçiligi.

Movie

1990

Zawodyň ösmegi we önümçiligiň giňelmegi bilen zawod Panyu şäheriniň Dongçong şäherine göçürildi.Zawodyň meýdany birnäçe ýüz inedördül metrden müňden gowrak giňeldi.

Picture

1995

Caizhu-ny esaslandyryjy we baş müdir hökmünde jenap Gu kompaniýanyň çeşmelerini birleşdirdi we apparat pudagynda belli bir abraý gazandy.Önüm skeletini öndürmekden başga-da, önümiň üstüni bejermek liniýasyny hem gurýarys.Poroşok örtük, elektroliz, elektroplatasiýa önümçiligi bilen meşgul bolup biler.Ösüşde we giňelmekde uly üstünlikler gazanyldy.

Location

2003

Guanç Guangzhouou Caizhu enjam senetçilik fabrigi gaýtadan döredildi we Guangdong welaýatynyň Guanç Guangzhouou şäheriniň Panyu etrabynyň TingGen şäherine göçürildi.Zawod 5000 inedördül metre çenli giňeldi we işçileriň sany 200-e ýetdi. Şol bir wagtyň özünde resmi taýdan "CAIZHU" enjamynyň markasyny döretdik we eksport taslamalary üçin Alibaba halkara platformasyny açdyk.

Location

2010-2022-nji ýyllar

Elektron söwdanyň çalt ösmegi bilen Amazon, Bonanza, AliExpress, eBay, Wal-Mart we ş.m. ýaly köp sanly esasy elektron söwda platformalaryny üpjün ediji bolduk.Müşderilere ünsli hyzmat bermek üçin ajaýyp önümleri döretmäge we dizaýn etmäge borçlanýarys.

Zawodymyz

Biziň artykmaçlygymyz düzüldi, müşderiler üçin her dürli enjam önümlerini düzüp we dizaýn edip bileris.Zawod enjamlary, müşderiler üçin özboluşly, gyzgyn, ýokary hilli önümler döretmek üçin esasan el bilen ýarym awtomat enjamdyr.

Zawodymyz

Geljekde müşderilerimize ýokary hilli, meşhur we ygtybarly önümler bermek üçin hünär bilimlerimizi ösdürmegi dowam etdireris.