2345464

Kabinetdäki täze aşhana Metal ak hoşboý ysly gap saklaýjyny saklaň

gysga düşündiriş:

Kabinet üçin 3 derejeli yza çekilip bilinýän metal ysly guramaçyny, aşhana / gap-gaç üçin möwsümleýin guramaçy ysly ammary, ýakymly ysly zatlar, ösümlikler, möwsümleýin guramaçy Aşhana ýakymly ysly zatlary saklaýan basgançak, dürli ölçeglere we görnüşlere laýyk gelýär tagamlar, aşhana / hammam hasaplaýjy ýa-da ofisdäki planşet we ş.m. üçin iň oňat guramaçy çözgüdi. 3 derejeli köp maksatly diregde diňe adaty ölçegli ysly gaplary däl, eýsem dürli ölçegli ysly zatlary, sousy saklamak üçin has uzyn tekjeler bar, bankalar, bankalar, gaplar, tagamlar we ýakymly zatlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZB-2043B
Stili guruň Ministrler Kabineti
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 400x205x210mm
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, goňur guty
Kartonyň ululygy 56x37x46cm / 4PCS / CTN
MOQ 1000PCS
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
81SRQDOxCQL._AC_SL1500_
81W0Z+rxC7S._AC_SL1500_

Takmynan çäreler 400x205x210mm.Ykjam enjam gymmatly hasaplaýjy / şkaf ýerini tygşytlaýar

“Spice Racks” gurnaýjysyny, kabinet üçin 3 derejeli yza çekilip bilinýän metal ýakymly ysly guramaçyny, aşhana / gap-gaç üçin möwsümleýin guramaçy ysly ammary, ýakymly ysly zatlar üçin gurama tekjesini çykaryň

Bulaşyk aşhana şkaflarynda, gap-gaçlarda, tekjelerde, şkaflarda has köp ýer dörediň, Aşhanaňyza ajaýyp täzelenme beriň !!

“Spice Racks” gurnaýjysyny, kabinet üçin 3 derejeli yza çekilip bilinýän metal ýakymly ysly guramaçyny, aşhana / gap-gaç üçin möwsümleýin guramaçy ysly ammary, ýakymly ysly zatlar üçin gurama tekjesini çykaryň

Yza çekilip bilinýän dizaýn aşhana zerur zatlaryny dikligine saklaýar, diňe şkaflary açyň we ähli ysly zatlar göz öňünde tutulýar.Bu, ýakymly ysly tekjäni has tertipli edýär!Şkafyň üstünden gaçýan ýa-da ýykylan bankalar ýok.Nahar bişirmegi şatlandyrýar!Umumy ululygy (gurnama tamamlandy): 15,75 x 8.07x 8,27 dýuým / 40 x 20.5 x 21 sm (LxWxH).Iň bolmanda kabinetiň açylyşy: 14,76 dýuým / 37.5 sm.Şkafyňyzyň gapylary bar bolsa, gapynyň ilikleri üçin goşmaça ýer goýuň

Ulanmak aňsat, gymmatly şkaf ýerini tygşytlaýar.Her gezek basgançakdan çykman, ähli ysly zatlaryňyza aňsatlyk bilen baryp bilersiňiz.Enougheterlik boýly bolmasaňyzam, gaýgy etmäň, açylan dizaýn bu meseläni gowy çözmäge kömek edip biler.Bu, iň ýokary kabinet saklaýan ýeriňizi ulanmagyň ajaýyp usulydyr.Size we maşgalaňyza şkafymyzyň ýokarky tekjesinde ýakymly ysly zatlary saklamaga we henizem olara girip bilmekde kömek etmek üçin ajaýyp

Basgançak derejeleri zatlaryňyzy aňsatlyk bilen görmek üçin tertipleşdirýär.Ykjam dizaýn, köp ýer saklaýar.Aşhanada duzuňyzy, burçuňyzy, darçyny we dürli ysly zatlary, otlary, soganlary, ownuk bankalary, çaýlary, kofeleri we çörek önümlerini saklap bilersiňiz;Dermanlary, witaminleri, senetleri, efir ýaglaryny we ş.m. guramak üçin ajaýyp;Banyoda atyr, losýon, pomada, dyrnak çalmak, göz kölegesi we beýleki zatlary saklap bilersiňiz

Şkafyň deşiklerini deşmeli.Has durnuklylygy we çydamlylygy üçin galyň metaldan ýasalan 3 derejeli ýakymly ysly gap.Çalt, aladasyz gurnamak üçin aňsat görkezmeler we ähli enjamlar öz içine alýar (Bellik: Gurulmazdan ozal şkafyňyzy takyk ölçemegiňizi haýyş edýäris.) Gurlansoň, ýakymly ysly zatlary ýa-da şemal öwüsýän zatlary ulanýarlar.Icesakymly yslary tertiplemek isleýänler üçin ajaýyp sowgat

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

81kYBFp6D3S._AC_SL1500_
81W0Z+rxC7S._AC_SL1500_

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň