2345464

habarlar

Zawody 2022-nji ýylda göçüriň

Guanç Guangzhouou şäheriniň Panyu şäherindäki zawod zawodynyň möhletiniň gutarmagy sebäpli täzeleniş kärendesi birden ýokarlandy we bu ýerdäki işçi güýji hem köpelýär, bu bolsa ýaşamak üçin has köp basyş edýär, zawody göçürmegi göz öňünde tutmaly bolýarys.

2022-nji ýylyň iýul ýa-da awgust aýlarynda, zawody Guangdong welaýatynyň Jiangmen şäheriniň Sinzhou etrabynda ýerleşýän Ylym we tehnologiýa senagat parkyna göçüreris.Jemi 6 gatly 1 sany döwrebap we standart binany satyn aldyk, umumy meýdany 8000 inedördül metre barabar, täze zawoda göçeris, täze zawodda ýangyn söndüriş, daşky gurşawy bahalandyrmak, howpsuzlygy barlamak we ş.m. ýaly ähli şahadatnamalar bar. standart önümçilik ussahanalaryny, önümçilik liniýalaryny we hiline gözegçilik ulgamlaryny dizaýn ediň.Mundan başga-da, poroşok örtük ussahanalaryny, gaplaýyş ussahanalaryny we konteýner ýüklemek platformasyny gurarys.Seýilgähde aýratyn işçiler umumy ýaşaýyş jaýy, naharhana, dükan, bank we dynç alyş üçin ýerler bar.Haçan-da bu täze zawod ulanylanda önümçilik kuwwatymyz 2 ýa-da 3 esse artar, şondan soň has köp müşderini ösdürip bileris.Owadan gurşaw we amatly işe almak zawodymyzy çalt ösdürer.

wysd

 

Täze zawodyň gatnawy gaty amatly.Iň ýokary ýol çatrygy zawodyň gapdalynda.Guanç Guangzhouou, Şençzhenen, Zhuhai, Foshan, Dongguan we beýleki ýerlere bir sagadyň dowamynda baryp bilersiňiz.Zawod meýdançasyndaky ýollar giňdir, bir günde haryt ýüklemek üçin ondan gowrak konteýner ýük awtoulagyny ýerleşdirip biler, harytlarymyzy Jiangmen portundan we ýakyn Şençzhenen portundan eksport edip bolar.Mundan başga-da, çig mal bilen üpjün edijilerimiz bu ýerde ýakyn we ullakan elektrikleşdiriji şäher bar, şonuň üçin transport çykdajylary tygşytlanyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, Jiangmendäki işçileriň aýlygy Guanç Guangzhououdakydan has pes, şonuň üçin köp zawodlar Jiangmen şäherine göçýär.


Iş wagty: 25-2022-nji mart