2345464

habarlar

Poslamaýan poladyň materialyny kesgitlemek üçin birnäçe usul bilen tanyşdyryň

Zawodymyz ýokary hilli hammam otaglary, aşhana esbaplary, miwe sebedi, çakyr çüýşesi, kagyz saklaýjy, kofe kapsulasy saklaýjy, simli sebet, trolleýbus, stol gurnaýjy, magazineurnal tekjesi, öý haýwany, ammar rafy we ş.m. üpjün edýär. poslamaýan polatdan material ulanýarlar, indiki, poslamaýan poladyň materialyny kesgitlemek üçin birnäçe usullary hödürläliň.

1. Mis sulfat bilen kesgitlemek

Polatdaky oksid gatlagyny aýyryň, bir damja suw goýuň we mis sulfat bilen süpüriň.Reňkini üýtgetmese, adatça poslamaýan polatdyr;gyrmyzy öwüsýän bolsa, magnit däl ýokary marganes polat, magnit bolsa adatça adaty polat ýa-da pes erginli polatdyr.

In 2020, according to our production needs, our company purchased another 2D automatic wire bending

2. Emdiriji bilen kesgitläň

Magnit poslamaýan poladyň iki görnüşini tapawutlandyryp biler.Hrom poslamaýan polat magnit bilen islendik ýagdaýda özüne çekilip bilner;Hrom-nikel poslamaýan polat köplenç dykylan ýagdaýda magnit däl, käbirleri sowuk işden soň magnitli bolar.Şeýle-de bolsa, ýokary marganesli ýokary marganes çelikleri magnit däl, hrom-nikel-azot poslamaýan polatlaryň magnit häsiýetleri has çylşyrymly: käbiri magnit däl, käbiri magnit däl, käbiri dikligine magnit däl gapdal tarapy we magnit.Şonuň üçin magnitler esasan hrom poslamaýan polatdan we hrom-nikel poslamaýan polatdan tapawutlandyryp bilýän hem bolsa, ýörite polat derejelerini goýman, käbir ýörite polat görnüşlerini dogry tapawutlandyryp bilmeýärler.

3. Reňki kesgitlemek

Poslamaýan polatdan soň, üstüň reňki kümüş we ak bolýar.Hrom-nikel poslamaýan poladyň reňki kümüş-ak we reňkli.Hrom poslamaýan poladyň reňki birneme çal we gowşak.Hrom-marganes-azot poslamaýan poladyň reňki hrom-nikel poslamaýan poladyň reňkine meňzeýär.Poslamaýan poladyň üstki reňki: hrom-nikel polat goňur-ak, hrom polat goňur-gara, hrom-marganes-azot gara (bu üç reňk has okislenen reňke degişlidir).Colder ýüzünde kümüş-ak şöhlelendirilen sowuk togalanmadyk hrom-nikel poslamaýan polat.


Iş wagty: 25-2022-nji mart