2345464

habarlar

Ösen 2D, 3D awtomatiki sim egirme enjamy

Soňky ýyllarda önümçiligimizde barha möwjeýän bäsdeşlik sebäpli, bir zawod gowy ösüş gazanmak islese, senagaty kämilleşdirmeli, köne energiýa sarp ediş enjamlaryny ýok etmeli, ösen awtomatiki we akylly enjamlary satyn almaly we elinden gelenini etmeli. önümçilik çykdajylaryny azaltmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak.Häzirki wagtda zawodlaryň köpüsi kem-kemden işçiniň azdygyny, hatda ussahanada-da işçiniň ýokdugyna düşündiler, şonuň üçin bu meselede kem-kemden ösmeli.

2019-njy ýylda kompaniýamyz simleriň ähli spesifikasiýalaryna ep-esli derejede laýyk bolup bilýän 3D awtomatiki sim egiriji maşyn satyn aldy.Enjamlar kompýuter tarapyndan dolandyrylýar we öndürilen iş bölegi ýokary takyklyga eýe, önümçiligiň tizligini sazlap bolýar we iş wagty çäkli däl.Müşderi sargyt bermäge howluganymyzda, bu enjam 24 sagatlap üznüksiz işläp biler.Bu önümçilik netijeliligimizi ep-esli ýokarlandyrdy we köp zähmet çykdajylaryny tygşytlady.Hususan-da, zawodlara işe almak kynlaşdyryldy.

abou (1)
abou (2)

2020-nji ýylda önümçilik zerurlyklarymyza görä kompaniýamyz ýene 2D awtomatiki sim egirmek we kebşirlemek enjamyny satyn aldy.Simiň spesifikasiýasy 2 mm-den 8mm-e çenli, has çalt we işlemek üçin has amatly.Enjam bilen köp sanly sim egiriji işçiler çalyşdy we önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlandy.Şol uly sargytlar üçin hil we gowşuryş wagty kepillendirilip bilner.

Zawodymyzyň yzygiderli geriminiň giňelmegi bilen işçileri ýuwaş-ýuwaşdan çalyşmak üçin has ösen enjamlary satyn alarys.Bu pudak tendensiýasy, sebäbi zähmet çykdajylary ýylsaýyn ýokarlanýar.Geljekde zähmet ýetmezçiligi we işe almak kyn meseleleri gowy çözüler.Şol bir wagtyň özünde önümlerimizi hil taýdan has gowulaşdyrmak we bahada bäsdeşlik etmek üçin gowulaşan netijeliligi we tygşytlanan çykdajylary müşderilerimize gaýtaryp bereris.


Iş wagty: 25-2022-nji mart